Careers

Careers_2__3_

รับสมัคร


วิศวกรขาย / Sales Engineer
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดและควบคุม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีรถยนต์ส่วนตัว
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ ความรับผิดชอบสูง
• มีความขยัน และ รักความก้าวหน้า
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ


บริษัท เคเอเอส คอนโทรล จำกัด
KAS CONTROL CO.,LTD.

Tel : 0-2045-4155 Fax : 0-2045-4151
www.kascontrol.co.th Email: sales@kascontrol.co.th